Mentorschap

Mentorschap is hulp bij persoonlijke beslissingen
Bij mentorschap gaat het om mensen, die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen en hierbij hulp nodig hebben. De mentor houdt zich dus uitsluitend bezig met beslissingen op het persoonlijke vlak. In tegenstelling tot de ondercuratelestelling is degene die een mentor heeft nog wel handelingsbekwaam. Een mentor wordt vaak toegewezen bij dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten, mensen die zorg nodig hebben en daar zelf niet meer over kunnen beslissen.

De uitspraak van mentorschap wordt niet gepubliceerd of vastgelegd in een openbaar register. Het komt overigens vaak voor dat mentorschap in combinatie met beschermingsbewind wordt uitgesproken. Het beoogde effect is nagenoeg gelijk alleen minder ingrijpend dan bij ondercuratelestelling.

Wat doet een mentor?

Beslissingen over de verzorging, de behandeling of de begeleiding worden door de mentor genomen. Het uitgangspunt is wel dat de mentor betrokkene zoveel mogelijk betrekt bij de te nemen beslissingen. Bij mentorschap wordt er vanuit gegaan dat de persoon zelf nog in staat is om zijn eigen financiële belangen te behartigen.

De mentor heeft contacten met hulpverleners, verwanten en direct betrokkenen over een medische behandeling of zorgplan. Hij beoordeelt de kwaliteit van de geleverde of nog te leveren (medische) zorg. Het zorgplan of behandelingsplan behoeft de instemming van de mentor wanneer betrokkene wilsonbekwaam is. Betrokkene is dan helemaal niet in staat om zelf de beslissing te nemen.

Wie kan mentorschap aanvragen of wijzigen?

  • betrokkene zelf;
  • partner van betrokkene;
  • familieleden van betrokkene tot in de 4e graad;
  • degene die het gezag uitoefent;
  • de officier van Justitie;
  • de instelling waar iemand verblijft.

Aanvang mentorschap bij Confidio

Voordat er een aanvraag ingediend wordt bij de rechtbank willen wij graag met u kennis maken. Dit kan bij u thuis of op de plek voor u verblijft.
Zodra u besluit om het mentorschap daadwerkelijk bij ons onder te brengen, vullen wij samen met u de bereidverklaring in. De ondertekende bereidverklaring wordt, indien noodzakelijk met de ondertekende akkoordverklaring, door ons naar de rechtbank gestuurd. Zodra de uitspraak van de kantonrechter bekend is en door ons ontvangen is, zullen wij volgens de gemaakte afspraken als mentor optreden.

Wat kost mentorschap?

De kosten van mentorschap vind u onder het kopje “kosten”. In de regel zijn de kosten van mentorschap voor de cliënt zelf. In sommige gevallen zijn er regelingen van toepassing zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

Direct contact met onze mentor?

U kunt direct contact opnemen met ons aanspreekpunt voor mentorschappen voor meer informatie. Dit kunt u doen door te mailen naar: i.kielman@confidio.nl.

info@confidio.nl